SPORTS GAMES

바디빌딩.png
주짓수.png
폴댄스.png
팔씨름.png
스트리트워크아웃.png
미식축구.png
크로스핏.png
파워리프팅.png
댄스.png

​멀티 -메가 스포츠 축제

KI SPORTS FESTIVAL

Tel.  +82-53-751-6421

Fax. +82-53-751-6422

E-mail.  kigroup73@gmail.com

Adress.  6, 13F, 390, Dongdaegu-ro, Suseong-gu, Daegu, 42020, Republic of Korea

CEO/FOUNDER. Ki - Chul Kwon

© Copyright 2018 KIG. All rights reserved.

  • 인스 타 그램 사회 아이콘
  • 페이스 북 사회 아이콘
  • 유튜브 사회 아이콘